سلامت و ارتقای آن در جوامع از اولویت های هر نظام و کشوری است. سازماندهی، تامین نیروی انسانی و منابع مالی برای این مهم نیز از مسئولیت های مهم سیاستگذاران سلامت کشورهاست چرا که وضعیت سلامت یک کشور ، رفاه اجتماعی و اقتصادی آن را تحت تاثیر قرار می دهد.

چالش های نطام سلامت در کشورهای مختلف ارائه خدماتی هزینه-اثربخش، متناسب با نیاز، عادلانه و مستمر است. نیل به اهداف نطام سلامت نیازمند ارائه مراقبت های اولیه بهداشتی و درمانی است که در برهه های مختلف زمانی در جهان و ایران موفقیت آن به اثبات رسیده است.

خدمات پزشکی پیشگیری، در قالب یک مرکز جامع مراقبت، پل مطمئنی است جهت نیل به اهداف نظام سلامت چرا که برآورنده هدف عملکرد مطلوب نظام سلامت با داشتن خصوصیات زیر است:

اولویت بندی خدمات اساسی

عدالت در ارائه خدمات

ارائه مداوم و مستمر خدمات سلامت

تسهیلات و امکانات مناسب

آموزش و حمایت ارائه دهندگان خدمات

آیین نامه تاسیس مراکز طب پیشگیری و ارتقای سلامت
سازمان
بهداشت جهانی بر چند مورد به منظور نیل به دستاوردهای مطلوب در سلامت تاکید دارد که مهمترین آنها عبارتند از: کیفیت، عدالت، تناسب با نیازها، هزینه-اثربخشی. در نظام سلامت کشور با عملکرد آموزش و ارائه خدمات انتظار ایجاد تعادل بین این چهار ارزش وجود دارد که در مراکز جامعی با جمعیت تعریف شده، مدیریت آموزشی و خدمات عمومی و تخصصی، کاهش سر در گمی و هزینه ها ی مراجعه مستقیم به رده های تخصصی و فوق تخصصی و تکیه بر نیازهای بهداشتی و درمانی جمعیت تحت پوشش در کنار آموزش دانشجویان و آموزش مداوم فارغ التحصیلان پزشکی می توان به تعادل مذکور نائل شد.