مقدمه سرکار خانم دکتر مژگان کاربخش
 سخنی با خوانندگان محترم
پیش گفتار
کارآیی سیستم ها در ارائه خدمات پیشگیرانه بالینی
عناصر ضروری یک سیستم برای ارائه خدمات پیشگیرانه
چگونه از این کتاب راهنما استفاده کنیم
منابع
منابع برای مطالعه بیشتر 

فصل 1. آمادگی خود را برای تغییر سیستم ارزیابی کنید
ارزش ها و باورهای پرسنل را ارزیابی کنید
نظرات بیماران را استخراج کنید
"برنامه عملی کردن پیشگیری" را به عنوان یک احتمال مطرح کنید

فصل 2. روش پیشگیرانه فعلی خود را ارزیابی کنید
خدمات پیشگیرانه فعلی را ارزیابی کنید 
سیستم های گروهی و فردی موجود را ارزیابی کنید
گردش بالینی فعلی را ارزیابی کنید

فصل 3. تدوین یک پروتکل برای مراقبت پیشگیرانه
استانداردهای مراقبت پیشگیرانه را تعیین کنید
بر مبنای نمودار ممیزی، ممیزی انجام دهید
برای مرکز خود اهداف تعیین کنید
فرآیند ارزشیابی را طراحی کنید
منابع
فصل 4. ایجاد یک فرآیند برای ارائه خدمات پیشگیرانه
حمایت اداری و پرسنلی را جلب کنید
نقش پرسنل را تعریف کنید
روند گردش اطلاعات و مواد را تعیین کنید

فصل 5. سیستم "برنامه عملی کردن پیشگیری" خود را ارزشیابی کنید

فعالیت های ارزشیابی

فصل 6. استفاده از ابزار و مواد پیشگیری در  "برنامه عملی کردن پیشگیری"

ابزار و مواد پیشگیری برای پزشکان
ابزار و مواد پیشگیری برای سیستم اداری
ابزار و مواد پیشگیری برای بیماران
بحث
منابع
منابع برای مطالعه بیشتر
مراجع

پیوست 1. اسلایدهای معرفی برنامه عملی کردن پیشگیری

پیوست 2. کاربرک هایی برای پیاده سازی برنامه عملی کردن پیشگیری


آمادگی سازمان 
کاربرگ برای ارزیابی جو سازمانی 
کاربرگ برای ارزیابی خدمات پیشگیرانه فعلی 
کاربرگ برای ارزیابی سیستم های گروهی و فردی فعلی 
کاربرگ برای برنامه ارائه خدمات پیشگیرانه بالینی
کاربرگ برای طراحی فرآیند ارزشیابی
کاربرگ برای تقسیم کارهای "برنامه عملی کردن پیشگیری" بین پرسنل
کاربرگ برای ارزشیابی سیستم "برنامه عملی کردن پیشگیری" شما

پیوست 3. نمونه هایی از نسخه های پیشگیری برای بالغین


پیوست 4. مراحل تغییر و بیماران شما