کتاب شواهد و مدیریت کیفیت ارتقای سلامت در بیمارستانها
                                                                                                    

مقدمه
سخنی با خوانندگان
پیشگفتار
 
فصل 1: ارتقای سلامت در بیمارستان‌ها، از اصول تا اجرا
ارتقای سلامت: تعریف و مفهوم
چرا بیمارستان‌ها برای ارتقای سلامت مناسب هستند؟
سیر تکامل شبکه بین‌المللی بیمارستان‌های ارتقا دهنده سلامت
شواهد و مدیریت کیفیت
راه پیش رو

فصل 2: شواهد ارتقای سلامت در بیمارستان‌ها
ارتقای سلامت مبتنی بر شواهد در بیمارستان‌ها
عقاید مورد استفاده 
سیاست ارتقای سلامت در بیمارستان‌ها                                                                     
ارتقای سلامت برای کارکنان بیمارستان
شواهد ارتقای سلامت همگانی
توصیه‌های مرتبط با وظایف بیمارستان
مداخلات و اقدامات سیستماتیک و آموزش بیمار
شواهد پیشگیری‌های خاص
نتیجه گیری

فصل 3: هیجده راهبرد اصلی بیمارستان‌های ارتقا دهنده سلامت 
 مقدمه
راهبردهای بیمارگرا
خدمات جدید ارتقای سلامت به بیماران بیمارستان‌ها
ارتقای سلامت کارکنان
ارتقای سلامت مردم در جامعه
خلاصه‌ای از 18 راهبرد بیمارستان‌های ارتقا دهنده سلامت  
عملی کردن سیاست ارتقای سلامت

فصل 4: توسعه استانداردهای پیشگیری از بیماری‌ها و ارتقای سلامت

اصول اساسی برای کار در بیمارستان‌های ارتقا دهنده سلامت
استانداردهای ارتقای سلامت
اصول بین المللی توسعه استانداردها
استانداردها و شواهد
استانداردهای موجود در حوزه پیشگیری از بیماری‌ها و ارتقای سلامت
روند توسعه استانداردها
نتیجه گیری

 فصل 5: به کارگیری راهبردهای بیمارستان‌های ارتقا دهنده سلامت از طریق کاربرد ترکیبی مدل عالی و کارت امتیازدهی متوازن
مقدمه
از ارزش‌های ارتقای سلامت تا راهبرد ارتقای سلامت
به‌کارگیری نظریه بیمارستان‌های ارتقا دهنده سلامت در ساختار سازمانی و فرهنگ بیمارستان
مدل ضمیمه
مدل ائتلاف   
طرح آزمایشی             
به کارگیری مدل عالی
به‌کارگیری راهبرد بیمارستان‌های ارتقا دهنده سلامت توسط کارت نمره‌دهی متعادل
نتیجه گیری   

پیوست ها
پیوست1: منشور اتاوا در مورد ارتقای سلامت – نخستین کنفرانس بین المللی ارتقای سلامت، اتاوا، کانادا، 21-17 نوامبر 1986
پیوست2: توصیه‌های وین در مورد بیمارستان‌های ارتقا دهنده سلامت 
پیوست3: استانداردهای ارتقای سلامت در بیمارستان‌ها
پیوست4: اصطلاحات خلاصه شده مورد استفاده
                                                       
 

برای دریافت فایل کتاب کلیک نمایید