ملاقات با پزشک معالج و همکاری با وی در قالب یک تیم، یکی از بهترین راه‌های مراقبت از سلامتی می‌باشد. بسیاری از عوامل خطر مهم (نظیر فشارخون بالا و کلسترول بالا) تنها به وسیله معاینات و آزمایش‌های پزشکی تشخیص داده می‌شوند. شما هر چه زودتر یک بیماری را تشخیص داده و درمان آن را سریع‌تر آغاز نمایید، احتمال بیشتری دارد که از پیشرفت بیماری به مراحل خطرناک‌تر جلوگیری کنید. برای مثال، تشخیص به موقع پیش‌فشارخون یا پیش‌دیابت  یک اعلان‌خطر در مورد این عوامل خطر (فشارخون بالا و دیابت) می‌باشند. وقتیکه شما درصدد کنترل یک عامل خطر هستید (برای مثال فعالیت جسمانی خودتان را به منظورکاهش دادن کلسترول افزایش داده‌اید) احتمال اینکه سایر عوامل خطر نیزکنترل شوند، بسیار زیاد است. از تمام عوامل خطر موجود درسابقه پزشکی خود مثل فشارخون بالا، دیابت، سیگارکشیدن، خطرات ناشی از یائسگی، پیری، شیوه‌زندگی و رژیم ناسالم غذایی و عدم فعالیت جسمانی مطلع و آگاه باشید.
ملاقات با پزشک معالج و همکاری با وی در قالب یک تیم، یکی از بهترین راه‌های مراقبت از سلامتی می‌باشد. بسیاری از عوامل خطر مهم (نظیر فشارخون بالا و کلسترول بالا) تنها به وسیله معاینات و آزمایش‌های پزشکی تشخیص داده می‌شوند. شما هر چه زودتر یک بیماری را تشخیص داده و درمان آن را سریع‌تر آغاز نمایید، احتمال بیشتری دارد که از پیشرفت بیماری به مراحل خطرناک‌تر جلوگیری کنید. برای مثال، تشخیص به موقع پیش‌فشارخون یا پیش‌دیابت یک اعلان‌خطر در مورد این عوامل خطر (فشارخون بالا و دیابت) می‌باشند. وقتیکه شما درصدد کنترل یک عامل خطر هستید (برای مثال فعالیت جسمانی خودتان را به منظورکاهش دادن کلسترول افزایش داده‌اید) احتمال اینکه سایر عوامل خطر نیزکنترل شوند، بسیار زیاد است. از تمام عوامل خطر موجود درسابقه پزشکی خود مثل فشارخون بالا، دیابت، سیگارکشیدن، خطرات ناشی از یائسگی، پیری، شیوه‌زندگی و رژیم ناسالم غذایی و عدم فعالیت جسمانی مطلع و آگاه باشید.

ملاقات با پزشک معالج و همکاری با وی در قالب یک تیم، یکی از بهترین راه‌های مراقبت از سلامتی می‌باشد. بسیاری از عوامل خطر مهم (نظیر فشارخون بالا و کلسترول بالا) تنها به وسیله معاینات و آزمایش‌های پزشکی تشخیص داده می‌شوند. شما هر چه زودتر یک بیماری را تشخیص داده و درمان آن را سریع‌تر آغاز نمایید، احتمال بیشتری دارد که از پیشرفت بیماری به مراحل خطرناک‌تر جلوگیری کنید. برای مثال، تشخیص به موقع پیش‌فشارخون  یا پیش‌دیابت  یک اعلان‌خطر در مورد این عوامل خطر (فشارخون بالا و دیابت) می‌باشند. وقتیکه شما درصدد کنترل یک عامل خطر هستید (برای مثال فعالیت جسمانی خودتان را به منظورکاهش دادن کلسترول افزایش داده‌اید) احتمال اینکه سایر عوامل خطر نیزکنترل شوند، بسیار زیاد است. از تمام عوامل خطر موجود درسابقه پزشکی خود مثل فشارخون بالا، دیابت، سیگارکشیدن، خطرات ناشی از یائسگی، پیری، شیوه‌زندگی و رژیم ناسالم غذایی و عدم فعالیت جسمانی مطلع و آگاه باشید.

تهیه و تنظیم : دکتر اکبر نیک پژوه – متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی