کتاب شبکه بین المللی بیمارستانها و مراکز بهداشتی ارتقا دهنده سلامت: ادغام ارتقای سلامت در بیمارستانها
فهرست

  مقدمه  

خصوصیات بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی ارتقا دهنده سلامت
خلاصه‌ای درباره بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی ارتقا دهنده سلامت
ضرورت ارتقای سلامت در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی
چگونگی انجام ارتقای سلامت
مدل مفهومی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت 
رویکرد زمینه‌ای ارتقای سلامت
اشاره ای به پیشگیری از بیماری‌ها، آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
    ارتقای سلامت در عمل 
    مزایای بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت   
بیماران و سازمان‌های مختص آن‌ها
کارکنان بهداشتی و درمانی
مدیریت و سهامداران بیمارستان
سیاست سلامتی و اداره امور سلامت
سلامت عمومی
    درک شبکه بین‌المللی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت 
هدف
ساختار
هیئت مدیره
سطح عملیاتی
ارتباطات
    چگونگی پیوستن به شبکه بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت   
عضویت حقوقی (شبکه‌های ملی / منطقه‌ای)
عضویت انفرادی (بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی)
تیم هماهنگی بین‌المللی
    پیوست: مدارک و مستندات اصلی بیمارستانهای ارتقادهنده سلامت    
    منابع